Av: Emma, Victor, Andreas och Vilma

Fakta

Lastbilar är en av de största ledande transportalternativ för import och export i de flesta länder, så även i Sverige och Europa. 2012 stod lastbilar för 75% av all godstransport som skedde via land, antalet lastbilar i varje land beror på hur stort landet är och hur landets infrastruktur ser ut. Ett stort land med bra infrastruktur har fler lastbilar än ett mindre land med dålig infrastruktur. År 2012 fanns det cirka 34 miljoner lastbilar i hela Europa, tätheten av lastbilar var allt ifrån 33 lastbilar/1 000 invånare i Kroatien medan det på Cypern fanns hela 132 stycken/1 000 invånare.

Tyvärr släpper lastbilar ut en mängd koldioxid och andra växthusgaser, sedan 1990 har utsläppet från lastbilar ökat med 20%. Anledningen till att trafikarbetet har ökat är för att godsmängden har varit relativ konstant och effektiviteten sett ur klimatpåverkan inte har blivit sämre. I mitten av 2000-talet utvecklades ett efterbehandlingssystem, som användes för att minska avgasutsläppen. Dock resulterade inte det i någon minskning av utsläppen, då vikten på tunga lastbilar har ökat för varje år. Inom Eu har Europeiska Kommissionen tagit fram en strategi för hur vi ska kunna minska de stor mängderna koldioxid från tunga transporter. En viktig del i denna strategi är att ta fram en standard mätning samt deklarering av tunga fordons bränsleförbrukning och deras utsläpp av koldioxid. Genom att ta fram dessa värden underlättar det när man sedan ska använda dessa faktorer vid valet av nya lastbilar.

Även om man ser över transporterna så att de blir så miljövänliga som möjligt, är de oftast bara en bråkdel av en varas totala miljöpåverkan. Anledningen till det är att det är mycket mer energieffektivt att frakta många saker samtidigt. Men trots att det är mer energieffektivt så har den genomsnittliga godsmängden/varje lastbil minskat, det i samband med en extremt ökad lastbilstrafik. Anledningen till detta kan bero på att kraven för snabb leverans ständigt ökar. Men det finns fler saker som kan göra de globala transporterna mer miljövänliga. Till exempel kan man undvika onödiga omvägar, för att minska transportsträckorna så mycket som möjligt. Man kan även fokusera på valet av varor och produkter, hur de är producerade och framtagna. I de flesta fall kan man hitta en miljövänligare lösning som resulterar i mindre utsläpp och negativ påverkan på miljön.

Lösningar

Hur ska vi då göra för att minska lastbilstransporternas påverkan på miljön? Vi har kommit fram till 5 sätt på hur man kan minska transporternas miljöpåverkan. Dessa är; el lastbilar, miljövänligt bränsle, bättre och smartare paketering av lasten, hårdare lagar om utsläpp och bränslen samt minska transporterna överlag.

Idag drivs majoriteten av lastbilarna av diesel. Diesel är ett fossilt bränsle och när man förbrukar detta påverkat det miljön vi lever i. Om man istället använder sig av el som drivmedel till lastbilarna minskas utsläppen radikalt eftersom att el är en förnybar energikälla. Men visst finns det även en negativ sida av detta. Det gäller att producera elen på ett miljövänligt sätt, ett exempel på miljövänlig framställning av el kan vara genom solceller. Då tar man vara på energin i solstrålarna och omvandlar den till elektrisk energi (energiprincipen). En annan sak ett lägga i värderingarna är kostnaderna. Att tillverka eldrivna lastbilar är dyrt, sedan krävs att man underhåller dem i form av att byta batterier vilket även det är dyrt.

Ett annat sätt att minska utsläppen är att minska på antalet transporter. Hur skulle man kunna göra det? Om man fyller lastbilarna på ett effektivare sätt. I dagsläget innehåller stora delar av transporterna tomrum. En av orsakerna till detta är kartongerna föremålen fraktas i, på grund av standardmåtten är det svårt att paketera föremålen på ett effektivt sätt. Ofta ligger objekten i en alldeles för stor kartong omgivet av en massa utfyllnadsmaterial. Om man istället kan individanpassa en kartong så att man slipper frakta en massa onödig luft vilken i sin tur leder till att man kan frakta mer föremål samtidigt och på så sätt minska antalet transporter. I Enköping finns ett företag (Packsize AB) som arbetar med att framställa maskiner som kan vika specialanpassade kartonger.